Святейшему Патриарху Кириллу по случаю 75-летия поступили поздравления от глав и представителей христианских конфессий России / Новости / Патриархия.ru
Торжествена прослава имендана архиепископа Јована
Свеноћним бденијем почело прослављање празника Светог Јована Златоуста у Битољу
Молитвени опроштај од протођакона др Прибислава Симића
Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области / Новости / Патриархия.ru
Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с председателем Сената Парламента Республики Казахстан М.С. Ашимбаевым / Новости / Патриархия.ru
Соболезнования Святейшего Патриарха Кирилла в связи с гибелью людей в результате ЧП на шахте «Листвяжная» / Патриарх / Патриархия.ru
Епископ Јеротеј: Веронаука није ствар нечије добре воље
Папа Римский Франциск и иерархи Римско-Католической Церкви поздравили Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием со дня рождения / Новости / Патриархия.ru
Ктиторска слава манастира Бање код Прибоја
Ваљево: Храм Светог Нектарија прославио свог небеског покровитеља
Český národní fond kultury a.s.
vydavatel @ ikonapress.info
Sobota, 27 listopadu, 2021

Заявление владыки Михаила по поводу распространения ложных обвинений со стороны Исайи

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДЫКИ МИХАИЛА, архиепископа Пражского и Чешских земель Православной церкви Чешских земель и Словакии по поводу распространения ложных обвинений со стороны викарного епископа Оломоуцко-Брненской православной епархии Исайи На основании сведений, поступающих из Оломоуцко-Брненской епархии, и на основании событий последних дней, когда настоятель прихода в г. Брно, отец Йозеф Фейсак, был ложно обвинен викарным епископом Исайей в вымышленном переводе имущества этого церковного прихода в ведение Пражской православной епархии, делаю данное публичное заявление о том, что такие действия никогда неимели места быть и даже не предполагались. Подобные обвинения со стороны владыки Исайи являются вымышленными, не имеют никакого реального основания, и я считаю такой способ его поведения нападками на меня лично, а также неканоническим вмешательством в дела Пражской православной епархии. Прага, 1 июля 2021 года. Михаил, архиепископ Пражский и Чешских земель, управляющий орган Православной церкви Чешских земель, член Священного Синода Православной церкви Чешских земель и Словакии   Zdroj: Pravoslavná církev v českých zemích

Číst více

Prohlášení vladyky Michala ve věci křivého nařknutí ze strany pomocného biskupa Izaiáše

Pravoslavná  církev v českých zemích a na Slovensku ARCIBISKUP PRAŽSKÝ A ČESKÝCH ZEMÍ   PROHLÁŠENÍ  VLADYKY MICHALA, arcibiskupa pražského a českých zemí Pravoslavné církve v českých zemí a na Slovensku ve věci křivého nařknutí ze strany pomocného biskupa Olomoucko-brněnské pravoslavné  eparchie Izaiáše   Na základě informací z Olomoucko-brněnské eparchie a na základě událostí posledních dní, kdy byl správce farnosti v Brně otec Jozef Fejsak křivě obviněn pomocným biskupem Izaiášem ze smyšleného převodu majetku této církevní obce pod správu Pražské pravoslavné eparchie, činím toto veřejné prohlášení, že k takovému jednání nikdy nedošlo a nebylo nikdy ani zamýšleno. Toto jednání ze strany vladyky Izaiáše je zcela smyšlené, nemající žádný reálný podklad a považuji tento způsob jeho jednání za útok proti mé osobě a současně nekanonický zásah do záležitostí Pražské pravoslavné eparchie.   V Praze dne 1. července 2021 +Michal arcibiskup pražský a českých zemí statutární orgán Pravoslavné v českých zemích člen Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku   Zdroj: Pravoslavná církev v českých zemích

Číst více

Prohlášení otce Jozefa Fejsaka proti neustávajícím útokům a pomluvám ze strany biskupa Izaiáše

Dne 1. června letošního roku proběhla v Olomouci Konference presbyterů Olomoucko-brněnské eparchie. Z objektivních důvodů jsem se této konference nemohl zúčastnit. Jak jsem se dozvěděl, byl jsem na této konferenci vladykou Izaiášem opět nařčen a obviněn, že jsem měl v úmyslu, a dokonce že jsem se údajně pokoušel spolu s arcibiskupem pražským, vladykou Michalem, převést majetek církevní obce v Brně na Pražskou eparchii. Toto tvrzení je hanebná lež. Do dnešního dne nebyl navíc vladyka Izaiáš schopen nic takového dokázat. Když už ale hovoříme o církevním majetku, tak bych se touto cestou rád vladyky Izaiáše zeptal, jakým způsobem a podvodem si nechal zřídit věcné břemeno na své jméno u církevního majetku v Mostě, kde bydlí. On sám se mi před časem zmínil o svých praktikách, které použil. Dále nelze přehlédnout ani velmi podvodně zmanipulovaný pokus o převod církevního majetku Vilémovského monastýru na Ekumenický patriarchát, o nějž se vladyka Izaiáš v nevědomosti vladyky Simeona také pokusil. Hlavním a současně dosvědčujícím dokumentem je tzv. Darovací listina pro Konstantinopolský patriarchát. Jak už dobře víme, text tohoto dokumentu, připraveného vladykou Arseniem, metropolitou rakouským, měl být předložen ke schválení Eparchiální radě OBE. Ale zůstalo jen u záměru. Eparchiální rada nikdy nic takového nejenže neprojednávala, ale ani neschvalovala....

Číst více

КОММЕНТАРИЙ ОТЦА ФЕЙСАКА

1 июня сего года в Оломоуце состоялась конференция пресвитеров Оломоуцко-Брненской епархии. По объективным причинам я не смог участвоватьв этой конференции. Как мне стало известно, на этой конференции владыка Исайя вновь обвинил меня в том, что я намеревался и даже якобы предпринял реальную попытку вместе с архиепископом Пражским,владыкой Михаилом, передать собственность церковного прихода в Брно Пражской епархии. Это утверждение – постыдная ложь. До сих пор владыка Исайя не смог ничего подобного доказать. Уж если речь зашла о церковной собственности, я хотел бы спросить владыку Исайю, каким таким обманным путем он получил на свое имя право пользования церковной собственностью в Мосте, где он живет. Некоторое время назад он сам рассказал мне о практиках, которые использовал. Нельзя также упускать из виду мошенническую попытку передать церковную собственность Вилемовского монастыря Вселенскому Патриархату, которую епископ Исайя также предпринял без ведома владыки Симеона. Основным документальным свидетельством этого является так называемаяДарственнаяграмота Константинопольскому Патриархату. Как мы уже знаем, текст этого документа, подготовленного владыкой Арсением, митрополитомАвстрийским, должен был быть предоставлен для одобрения Епархиальному совету ОБЕ.Но это осталось лишь намерением. Епархиальный совет ОБЕникогда ничего подобногоне только не обсуждал, но и не одобрял. К подготовленному таким образом документу необходимо было бы приложить собственноручные подписи всех членов тогдашнего Епархиального совета. Но ничего подобного...

Číst více

Слова и дела викарного епископа Исайи

На официальном сайте Оломоуцко-Брненской епархии недавно была опубликована статья о действиях, влиянии и поведении некоторых представителей Пражской епархии. Печально, что официальный сайт используется для публикации противоречивых утверждений, которые при более подробном рассмотрении могут иметь скрытую цель – утаить истинное положение дел в руководстве в самой Оломоуцко-Брненскойепархии. Судя по всему, настоящий эпицентр возможных проблем во всей нашей Православной Церкви находится в руководстве данной епархии в Моравии. Интереснобыло бы разобрать всенадуманные слова в адрес Пражской епархии, еслибы, однако, автор сам им следовал. Безусловно, будет интересно посмотреть, кто и как активно или пассивнобудет возникшую в Церкви проблемную ситуацию в Моравииподдерживать. В подтверждение противоречивых случаев поведения викарного епископа Исайи, упомянутых в опубликованной здесь статье, приведем несколько фактов. - Ситуация вокруг регистрации общественного объединения в монастыре в Вилемове. Священный Синод Православной Церкви Чешских земель и Словакиина заседании 17 декабря 2019 года параграфом 3 своего Постановленияподтвердил,что признает право высшего представителя нашей автокефальной Церкви основать ставропигиальный монастырь на территории другой епархии нашей поместной церкви только с согласия епархиального архиерея и соответствующих епархиальных органов. На канонической территории Православной Церкви Чешских земель и Словакии высшие представители других поместных церквейтакого права не имеют. Исходя из многолетней практики нашей поместной Церкви любые духовные и монашеские общины, желающие действовать на территории нашей...

Číst více

Slova a skutky pomocného biskupa Izaiáše

Nedávno byl na oficiálním webu Olomoucko-brněnské eparchie zveřejněn článek týkající se postupu, vlivu a chování některých představitelů Pražské eparchie. Je smutné, že oficiální webové stránky jsou využívány k rozporuplným tvrzením, které při podrobnějším zkoumání mohou mít skrytý cíl. Zakrýt skutečný stav věcí ve vedení této eparchie. Ukazuje se, že opravdové epicentrum zárodku možného problému v celé naší pravoslavné církvi se může nacházet ve vedení této eparchie na Moravě. Není bez zajímavosti porovnat si míněná slova na adresu Pražské eparchie, pokud by se však autor sám jimi řídil. Bude jistě zajímavé sledovat kdo a jak bude možnou vzniklou problémovou situaci v církvi na Moravě podporovat ať aktivně či pasivně. Na dotvrzení kontroverzních situací chování pomocného biskupa Izaiáše, zmíněných v článku zveřejněném zde uvádíme několik faktů. - Situace kolem zřízení zapsaného spolku v monastýru ve Vilémově Posvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku na svém zasedání 17. prosince 2019 ve svém Usnesení pod bodem 3 potvrdil, že uznává právo nejvyššího představitele naší autokefální Církve zřídit stavropigiální monastýr na území jiné eparchie naší místní církve jen se souhlasem příslušného eparchiálního biskupa a patřičných eparchiálních orgánů. Na kanonickém území Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku neuznává takové právo pro...

Číst více

Автокефалия по-константинопольски

Афанасий Зоитакис, кандидат исторических наук. Преподаватель Кафедры истории Церкви (Исторический факультет МГУ) Сегодня православный мир оказался разделенным. На Украине, в Северной Македонии, Черногории, Абхазии неспокойно. Повод для «брожения» – проблема автокефалии. Отсутствует согласие – кто, при каких условиях и каким образом может объявить о появлении новой Поместной Православной Церкви. Показательный пример – ситуация в Церкви Чешских земель и Словакии. В этом году исполняется 70 лет автокефалии этой Церкви, полученной от Русской Православной Церкви. Однако Константинопольский патриархат этой автокефалии не признает и даже издал 27 августа 1998 года собственный «Патриарший и Синодальный Томос о даровании автокефалии святой Православной церкви в Чешских землях и Словакии». С тех пор любые попытки чешских и словацких христиан вспомнить о роли Русской Церкви вызывают достаточно жесткую реакцию. Читая письма из Фанара поражаешься необычно резким для дипломатических документов формулировкам. В Константинополе недовольны «нарушением договоренностей» и «пренебрежением к установленному церковному и каноническому порядку». Автокефалию 1951 года называют «незаконной», характеризуют ее как «негативное, явно неканоничное, ничтожное событие». Выражают «сомнения в искренности и честности», и требуют «изучить, наконец-то, историю и каноническое право… и не провоцировать», в противном случае грозя санкциями и даже отзывом автокефалии с попутным изъятием «из Священных Диптихов Православных автокефальных Церквей». Попытка договориться Среди постановлений Вселенских Соборов нет...

Číst více

Autokefalita na konstantinopolský způsob

Afanasij Zoitakis, kandidát historických věd. Přednášející na Katedře církevních dějin (Historická fakulta, Moskevská státní univerzita) Dnes se pravoslavný svět rozdělil. Nepokoje zmítají Ukrajinou, Makedonií, Černou Horou, Abcházií. Důvodem vzruchu je problém autokefality. Chybí shoda – kdo, za jakých podmínek a jak může vyhlásit vznik nové místní pravoslavné církve. Příkladem je situace v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku. Letos si připomínáme 70. výročí autokefality této církve, kterou obdržela od Ruské pravoslavné církve. Konstantinopolský patriarchát však tuto autokefalitu neuznává a dokonce vydal 27. srpna 1998 vlastní „Patriárší a Synodální Tomos o udělení autokefality svaté Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku“. Od té doby jakékoliv pokusy českých a slovenských křesťanů připomenout si roli ruské církve vyvolávají poměrně tvrdou reakci. Když čteme dopisy z Fanaru, překvapí nás neobvykle tvrdá formulace diplomatických dokumentů. V Konstantinopoli jsou znepokojeni „porušováním dohod“ a „opovržením zavedeným církevním a kanonickým řádem“. Autokefalita z roku 1951 je nazývána „nezákonnou“ a je charakterizována jako „negativní, zjevně nekanonická, bezvýznamná událost“. Konstantinopolští činitelé vyjadřují „pochybnosti o upřímnosti a poctivosti“ a požadují „konečně prostudovat dějiny a kanonické právo ... a neprovokovat“, jinak vyhrožují sankcemi a dokonce i zrušením autokefality s vyloučením z „Posvátných diptychů pravoslavných autokefálních církví“. Pokus o domluvu...

Číst více

Искушение молодого викарного епископа Исайи

Горе человеку, через которого приходит соблазн! «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18:7) «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32) Что ж, давайте узнаем истинную правду! Церковный дом в Мосте. Монастырь в Вилемове. Искушение иллюзией власти и богатства? Задумаемся о том, кто вот уже несколько лет проживает вцерковном доме в Мосте, полученном способом, вызывающим подозрение в мошенничестве. Епископ Исайя (светское имя Игорь Сланинка) 8.7.2011 незаконно приобрел право пользования этим домом от запятнанного позором, тогда уже уходящего митрополита Чешских земель и Словакии Христофора (см. Приложение 1). Проблема заключается в том, что это имущество не было личной собственностью владыкиХристофора, а собственностью церкви, и право пользования было возложено не на церковное лицо, а на лицо физическое – Игоря Сланинку, ныне викарного епископа Исайю, который до сих пор пользуется этим церковным имуществом в личных целях. И после бесчисленных требований отказывается передать этот церковный дом его законному владельцу – православному церковномуприходу в Мосте для того, чтобы там могли правомерно установленным церковным пастыремпроводиться богослужения в рамках данного прихода. Во время визита сотрудников Пражской епархии и представителей православного церковного прихода в Мосте с целью мирнодоговориться их грубо и вульгарно оскорбляли, а от владыки Исайи...

Číst více

Pokušení mladého pomocného biskupa Izaiáše

Pokušení mladého pomocného biskupa Izaiáše Běda člověku, skrze něhož přichází pohoršení! „Běda světu pro pohoršení. Ačkoli musí to býti, aby přicházela pohoršení, ale však běda člověku, skrze něhož přichází pohoršení.“ (Mt 18,7) „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jn 8,32) Nuže, poznejme skutečnou pravdu! Církevní dům v Mostě. Monastýr ve Vilémově. Pokušení vidiny moci a majetku? Zamysleme se nad skutečností kdo obývá již několik let církevní dům v Mostě získaný způsobem navozující dojem podvodného jednání. Biskup Izaiáš (občanským jménem Igor Slaninka) získal pokoutně 8.7.2011 od s hanbou odcházejícího metropolity českých zemí a Slovenska Kryštofa věcné břemeno na tento církevní dům (viz příloha č. 1.). Problém nastává v tom, že tento majetek nebyl osobním majetkem vladyky Kryštofa, ale majetkem církve a toto břemeno nebylo napsáno na církevní osobu, ale na fyzickou osobu Igora Slaninky, dnes pomocného biskupa Izaiáše, který tento církevní majetek dodnes užívá pro svou osobní potřebu. Na nesčetné výzvy odmítá tento církevní dům předat právoplatnému majiteli Pravoslavné církevní obci v Mostě do jejího užívání, aby se tam mohly konat pod vedením právoplatného pastýře bohoslužby v rámci této církevní obce. Při návštěvě pracovníků Pražské eparchie a představitelů pravoslavné církevní obce v Mostě s cílem pokojně se dohodnout, byli tito...

Číst více

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)

Naše knihy

Časopisy Ikona

Koproducent "Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů" - celovečerní film a 4 dokudrama

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist